Facebook
Twitter

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Muziement BV

Artikel 1 Definities

1.1 In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:  

 


 

Afnemer


 

 

De partij welke een aankoop doet via Muziement voor een Evenement;


 

 

Algemene Voorwaarden


 

 

Deze Algemene Voorwaarden van  Muziement;


 

 

Bestelnummer


 

 

Nummer, gekoppeld aan een  bepaalde Afnemer/bestelling, dat op het (aangekochte) ticket staat vermeld;


 

 

Entreegelden


 

 

Prijs van tickets, zonder  inbegrip van eventuele extra kosten;


 

 

Evenement


 

 

De publieke of besloten  gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend - een
voorstelling van artistieke en/of sportieve aard wordt opgevoerd, waaronder –  doch niet beperkt tot - een musical, theater, toneel-, of muziekvoorstelling,  een concert, show of een sportevenement;


 

 

Locatie


 

 

De plaats waar het Evenement  gehouden wordt;


 

 

Organisator


 

 

De partij die zich verbindt  tot, en verantwoordelijk is voor de organisatie van het Evenement;


 

 

Overeenkomst


 

 

De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Afnemer tot het tegen betaling leveren van  diensten in verband met een Evenement, welke door bemiddeling door Muziement  tot stand komt;


 

 

Muziement


 

 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Muziement Nederland B.V., statutair gevestigd te  Zevenbergen en kantoorhoudende te (4761 ZC) Zevenbergen aan de Kristallaan 25;


 

 

Telefonische Verkoop


 

 

De verkoop die plaatsvindt via het door Muziement beschikbaar gestelde telefoonnummer. Dit nummer kan per  Evenement afwijken;


 

 

Ticket


 

 

Het toegangsbewijs tot een Evenement;


 

 

Websites van Muziement


 

 

Alle websites die gebruik maken van de diensten en/of software van Muziement ten einde de verkoop van Tickets mogelijk te maken;


 


 

 

 


 1.2 De kopjes boven de artikelen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend voor en ten behoeve van de
uitleg daarvan en zijn overigens zonder betekenis.

1.3 De onderhavige AlgemeneVoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van Muziement worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere bestelling voor Tickets, zowel telefonisch, via de websites van Muziement, als via de winkelverkoop door Afnemer via Muziement en op iedere Overeenkomst. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken wanneer rechtsgeldig ondertekend. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden van kracht.

1.4 Op de Overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Organisator, alsmede de Algemene voorwaarden van de houders van de Locaties. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de onderhavige Algemene Voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden. Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden van de Organisator en die van de houders van de Locaties prevaleren de algemene voorwaarden van de Organisator. Afschrift van de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locaties of van de Organisator zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende Locaties dan wel bij de Organisator verkrijgbaar.

 

Artikel 2 Totstandkoming Overeenkomst

2.1 Muziement treedt bij het aanbieden en verkopen van (reserveringen voor) Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Afnemer en Organisator. Muziement maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst komt tot stand in overeenstemming met het bepaalde van artikel 2.2 nadat Afnemer via Muziement (telefonisch, via de website van Muziement en/of anderszins) een bestelling voor één of meer Tickets heeft geplaatst. Muziement verschaft namens organisator de toegangsbewijzen voor het betreffende evenement. Verzending van Tickets door Muziement aan de Afnemer vindt plaats namens de Organisator.

2.2 Wijze van totstandkoming van de overeenkomst:

i. Indien en zodra de Afnemer en Muziement de datum van de bestelling, de rang van het Ticket, het aantal Tickets, de prijs van de Tickets en eventuele extra kosten hebben bepaald, wordt de reservering als 'voorlopig' in het geautomatiseerde reserveringssysteem van Muziement opgenomen;

ii. Overeenkomst komt definitief tot stand indien en zodra Muziement (autorisatie van) de betaling door Afnemer heeft ontvangen;

iii. Is de Overeenkomst via de website van Muziement tot stand gekomen, dan wordt de overeenkomst, via e-mail aan de Afnemer bevestigd;

iv. Is de Overeenkomst telefonisch tot stand gekomen, dan vindt geen aparte schriftelijke bevestiging daarvan plaats;

v. Indien geen autorisatie van de betaling door Afnemer verkregen wordt, dan ontvangt de Afnemer hetzij via e-mail, hetzij via gewone post bericht van het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de Overeenkomst.

2.3 Een Bestelling is voor de Afnemer onherroepelijk. Het is niet mogelijk om ten aanzien van een stand gekomen Overeenkomsten wijzigingen aan te brengen.

 


Artikel 3 Tickets


3.1 Muziement kent verschillende distributiekanalen (verkoopkanalen), hiertoe behoren:

i. Online verkoop: de verkoop via de website van de Organisator en / of Mediapartner van Muziement en/of Muziement;

ii. Telefonische verkoop: 0168-335110. Dit nummer kan per Evenement of Organisator afwijken. Muziement houdt zich derhalve het recht om niet alle bestellingen via dit telefoonnummer te accepteren;

3.2 De Organisator bepaalt welke distributiekanalen beschikbaar zijn voor één en / of meerdere Evenement(en).

3.3 De door Muziement geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door Muziement aan de Afnemer geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator en / of Muziement niet is toegestaan:

i. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;

ii. De Tickets in commerciële uitingen - op welke wijze dan ook - aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;

iii. indien de onder i. of ii. genoemde situatie zich voordoet zal Muziement en / of Organisator de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

3.4 Muziement en / of Organisator kunnen de Afnemer bovendien een nader te bepalen boete opleggen.

3.5 Alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang.

3.6 Muziement en / of Organisator behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren Tickets. Reserveringen die dit maximum te boven gaan zullen aangepast worden / ongedaan gemaakt worden voor de teveel (boven het
maximum) gereserveerde kaarten.

3.7 De prijzen voor Tickets kunnen hoger liggen dan de door Muziement op de Tickets geprinte prijzen in verband met mogelijke bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en / of bezorging. De wettelijke BTW tarieven zijn van toepassing.

3.8 De additionele reserveringkosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de bestelling getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.

3.9 Muziement streeft er naar voor aanvang van het evenement, maar ten minste uiterlijk 7 dagen voor de showdatum en na ontvangst van de volledige betaling de Tickets aan de Afnemer te versturen. Indien de Tickets door de Afnemer niet binnen 2 dagen hierna zijn ontvangen, dan dient de Afnemer schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met Muziement (post@Muziement.nl). Na het verstrijken van de genoemde periode gaat Muziement ervan uit dat de Afnemer de Tickets in goede orde heeft ontvangen.

3.10 Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Afnemer te worden gecontroleerd. Indien sprake zou zijn van een foutieve levering, bijvoorbeeld in het geval van foutief geprinte kaarten (verkeerde prijs- / plaatscategorie of verkeerd evenement) ontvangt de Afnemer op eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten een nieuwe levering, op voorwaarde dat de Afnemer de reeds geleverde kaarten aan Muziement retourneert. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement Muziement niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan Muziement besluiten de Tickets niet om te ruilen.

3.11 Muziement behoudt zich te allen tijde het recht voor om Bestellingen te weigeren van Afnemers.

Artikel 4 Betaalmethode

4.1 Muziement accepteert diverse betaalmethoden. De volledige lijst is op te vragen bij Muziement. De beschikbaarheid van betaalmethoden om de Bestelling voor een Evenement te doen kan afwijken per Evenement en / of distributiekanaal.

4.2 De websites en / of het onderdeel van de website dat bedoeld is voor de verkoop van Tickets is beveiligd, zodat misbruik van uw gegevens wordt uitgesloten.

4.3 Muziement heeft aanvullende veiligheidseisen gesteld op het gebruik van betaalmethoden. Het is daarom mogelijk dat bepaalde betaalmethoden niet voor iedereen beschikbaar zijn.

 

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 

5.1 Muziement kan niet worden aangemerkt als Organisator van het Evenement (tenzij anders is aangegeven) en is dan ook niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond de Locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

5.2 Indien en voor zover het Evenement door de Organisator dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal Muziement aan de Afnemer nooit meer vergoeden dan de ticketprijs, voor zover deze aantoonbaar is voldaan aan Muziement. Niet vergoed worden de eventuele extra kosten die de Afnemer heeft betaald voor de diensten van Muziement. Muziement aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele direct of indirect gemaakte (on)kosten en / of uitgaven en / of enige andere schade die
de Afnemer mocht lijden.

5.3 Indien en voor zover Muziement het door de Afnemer betaalde bedrag ter zake de levering van Tickets heeft overgemaakt aan de Organisator van het Evenement en deze laatste in geval van annulering van het Evenement niet bereid c.q. niet in staat is het
betreffende bedrag aan Muziement te restitueren is Muziement niet gehouden tot restitutie van het door de Afnemer aan muziement betaalde bedrag.

5.4 Indien en voor zover de Afnemer het betaalde bedrag ter zake de levering van Tickets heeft overgemaakt aan de Organisator van het Evenement en deze laatste in geval van annulering van het Evenement niet bereid c.q. niet in staat is het betreffende bedrag aan Muziement te restitueren is Muziement niet gehouden tot restitutie van het door de Afnemer aan Muziement betaalde bedrag.

5.5 Muziement kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt door de Afnemer voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

5.6 Indien en voor zover Muziement tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, kan de Afnemer daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

5.7 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis, ernstige calamiteiten, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur van besturingssystemen, stremming / staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen en sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer van Muziement verlangd kan worden.

5.8 Muziement aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Afnemer door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket.

5.9 Muziement aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van Tickets die niet plaatsvinden bij Muziement; Muziement aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor Overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de Afnemer, niet geheel worden afgewikkeld door Muziement en waarbij een derde partij, zoals een kassa op de Locatie, al dan niet rechtstreeks betrokken is.

5.10 Voor zover aansprakelijkheid van Muziement uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van Muziement.

 

 

Artikel 6 Privacy

6.1 Muziement verwerkt de persoonsgegevens van de Afnemer in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6.2 De gegevens zullen door Muziement in een automatisch systeem verzameld, verwerkt en gebruikt worden voor het toelichten, vormgeven of wijzigen van de Overeenkomst in de mate waarin dit nodig is.

6.3 Indien Afnemer hiertoe uitdrukkelijk toestemming voor geeft, worden deze gegevens gebruikt voor commerciële doeleinden, waaronder ook verwerking voor direct marketing doeleinden. Deze verwerkingen worden ook door derde partijen uitgevoerd. De
Afnemer heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking voor commerciële doeleinden en direct marketing doeleinden. Op het eerste verzoek van de Afnemer zal Muziement deze wijze van verwerking direct beëindigen.

Artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten

 

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en (reclame)muziek van Muziement alsmede met betrekking tot de door Muziement gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen berusten bij
Muziement. Het is de Afnemer niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of
anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Muziement.

7.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het Evenement, de Locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij de Organisator dan wel bij de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende Evenement of bij de houder van de Locatie. Het is de Afnemer niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en / of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van
de betrokken rechthebbenden.


 

Artikel 8 Gedragsregels Organisatoren en Locaties

 

8.1 De Afnemer zal zich te allen tijde dienen te houden aan de door de Organisator en de Locatiehouder geldende gedragsregels met betrekking tot het Evenement waarvoor Muziement de Tickets levert.

8.2 De Organisator, Locatiehouder, het beveiligingspersoneel en / of de politie zijn gerechtigd de Afnemer voorafgaand aan het Evenement te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor toestemming
is verleend of indien sprake is van een verdenking in de zin van artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering. Wanneer de gevraagde toestemming niet wordt verleend, hebben de Organisator, het beveiligingspersoneel en / of de politie het recht betrokkene de toegang te weigeren. In beslag genomen voorwerpen worden na afloop van het Evenement, voor zover mogelijk, aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.

8.3 De Organisator en de Locatiehouder behouden zich te allen tijde het recht voor om bezoekers die na aanvang van het evenement arriveren de toegang tot de Locatie te ontzeggen.

8.4 De Organisator en de Locatiehouder behouden zich te allen tijde het recht voor om van het Evenement beeld- en / of geluidsopnamen te (laten) maken. De Afnemer verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet nu reeds voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret / gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

 


Artikel 9 Wijziging Algemene Voorwaarden

Muziement behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe
voorwaarden op de website van Muziement.

 

Contact

Erik van der Linden:
» 06-28976795

George van Leusden:
» 06-53381113

Paul van Vliet:
» 06-53926892

post@muziement.nl